Aviso Legal

Información xeral

O enderezo URL: http://clusterfuncionloxistica.org (en adiante o sitio Web) é un dominio rexistrado por Estrategia y Organización, S.A en representación da Asociación Clúster da Función Loxística de Galicia (en adiante a asociación) con domicilio en Avenida de la Marina, nº 15. 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y NIF: G94194594.

Datos de Contacto:

 • Enderezo electrónico: info@clusterfuncionloxistica.org
 • Tlf.: 986 447 475

A asociación está inscrita no Rexistro Central de Asociacións, correspondéndolle o número 2019/023600-1ª.

Esta páxina ten carácter informativo e de exclusivo uso profesional, tendo por obxecto facilitar o coñecemento ao público en xeral, dos produtos e servizos xurídicos ofrecidos. O acceso ao sitio Web é, en principio, gratuíto, sen prexuízo de que a contratación de produtos ou servizos a través do sitio Web poida estar suxeita a unha contraprestación económica.

O usuario se compromete a non utilizar o sitio Web nin a información ofrecida no mesmo para a realización de actividades contrarias á Lei, a moral e/ou ao orde público, e a respectar as condicións de uso establecidas pola asociación.

Propiedade intelectual e industrial

A asociación é titular dos dereitos de Propiedade Intelectual sobre o contido deste sitio Web, incluíndo, a modo enunciativo e sen carácter limitativo: o deseño gráfico, códigos, fontes, textos, imaxes, vídeos, marcas, logos ou signos distintivos.

Prohíbese a modificación, copia, reprodución, descarga, transmisión, distribución ou transformación dos contidos do sitio Web, se non se dispón da autorización do titular dos correspondentes dereitos por escrito. En todo caso, deberase citar a orixe do contido cando se faga uso do mesmo, así como o seu autor.

A lesión por parte de terceiros dos dereitos de Propiedade Intelectual ou calquera outro dereito sobre o contido deste sitio Web, titularidade da asociación, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

Contido web e ligazóns

A información contida neste sitio Web pode non ser correcta; por iso a asociación, non se responsabiliza de calquera dano ou prexuízo directo ou indirecto que poida ocasionar a exactitude, integridade ou veracidade de dita información, así como tampouco do uso por terceiros do contido deste sitio Web, nin dos posibles erros no acceso á mesma. Ao mesmo tempo a asociación se reserva o dereito a suspender temporalmente a accesibilidade ao sitio Web cando sexa necesario, sen necesidade de previo aviso.

O acceso a este Sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, e supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidos nela. O usuario garante a autenticidade e veracidade de todos aqueles datos que comunique tanto na cumprimentación dos formularios de rexistro como en calquera outro momento posterior, sendo da súa responsabilidade o actualizar a información fornecida, de tal forma que reflicta a súa situación real. O usuario será responsable da inexactitude ou falta de veracidade da información achegada.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que a nosa asociación ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo, pero non limitativo, a non empregalos para:

 • incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;
  difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos;
 • provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de nome da asociación creadora do sitio web, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptíbeis de provocar os danos anteriormente citados;
 • tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificalo ou manipular as súas mensaxes.

A asociación resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen axeitados para a súa publicación.

En calquera caso, a nosa asociación non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

Este sitio web contén ligazóns (links) a páxinas externas, non sendo a asociación responsable dos contidos das devanditas páxinas (sendo responsabilidade do usuario, rexerse polos termos e condicións de utilización das páxinas consultadas) nin do mal uso nin as actividades contrarias á lei, a moral ou a orde pública que realicen os usuarios nas devanditas páxinas.

Ao mesmo tempo o establecemento de calquera hiperligazón dende unha páxina Web deberá efectuarse á páxina principal do sitio web, quedando prohibida a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos contidos no sitio web da asociación.

Modificación dos termos e condicións de uso. Exención de responsabilidade

As presentes condicións xerais e as particulares que eventualmente poidan establecerse, e coa redacción que presenten en cada momento, teñen unha duración indefinida, e permanecerán en vigor mentres o portal continúe activo. A asociación se reserva en todo caso o dereito unilateral de modificar as condicións de acceso ás mesmas, así como o seu contido.

A persoa que accede ao sitio web acepta e obrígase ao cumprimento das seguintes condicións de uso: O usuario comprométese a utilizar os servizos e informacións que se ofrecen no sitio web na forma que se presentan, sen modificar os contidos e para o seu uso exclusivo, sen poder ceder en ningunha forma, nin notificar a ninguén os mesmos e queda obrigado a utilizalos no seu propio e único interese na forma que corresponde segundo a natureza dos contidos.

O usuario comprométese a usar as súas chaves de acceso (nome de usuario e contrasinal) para uso exclusivo do usuario titular das mesmas e a súa custodia, confidencialidade e correcta utilización son da súa exclusiva responsabilidade. A asociación resérvase o dereito a modificar estas condicións xerais de uso en calquera momento e sen previo aviso, polo que o usuario obrígase a revisar as presentes Condicións Xerais cada vez que acceda ao sitio web.

Os Usuarios son conscientes e aceptan voluntariamente, que o uso da Páxina e dos Servizos e dos Contidos ten lugar, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

A asociación queda exenta de calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza nos seguintes casos, sen carácter limitativo:

 • Pola imposibilidade ou dificultades de conexión á rede de comunicacións a través da que resulta accesible este Sitio web, independentemente da clase de conexión utilizada polo usuario.
 • Pola interrupción, suspensión ou cancelación do acceso ao Sitio web, así como por dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do sitio ou dos servizos e/ou contidos no mesmo, cando iso débase (i) ben a interrupción do servizo por mantemento técnico da web, (ii) ben a unha causa allea ao ámbito de control da nosa asociación xa proveña directa ou indirectamente desta.
 • Da calidade e velocidade de acceso ao sitio e das condicións técnicas que debe reunir o usuario co fin de poder acceder ao sitio e aos seus servizos e/ou contidos.
 • Pola existencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións no sistema informático dos usuarios ou nos documentos electrónicos ou ficheiros almacenados nel.
 • Polo prexuízo que o usuario ou terceiros poidan sufrir como consecuencia de que outras persoas utilicen o seu contrasinal, tanto co seu coñecemento como sen el.

Lexislación e xurisdición aplicables

As presentes condicións de uso réxense pola Lei española, acordando as partes someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Pontevedra, En caso de disputa ou controversia relacionada coa aplicación ou interpretación das mesmas.

Litixios en liña

Cumprindo co deber de información en materia de resolución de litixios en liña conforme ao Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, lle informamos de que a Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en liña, que se atopa a súa disposición na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/»

Política de privacidade

Pode consultar a nosa política de privacidade aquí.

Política de cookies

Pode consultar a nosa política de cookies aquí.