• Inicio
  • Política de privacidade

Política de privacidade

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (RGPD-GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD), ofrecémosche a seguinte información adicional sobre o tratamento de datos persoais que realizamos.

Responsable do tratamento dos datos persoais:

  • Responsable: Asociación Clúster da Función Loxística de Galicia
  • CIF: G94194594
  • Enderezo: avenida da Mariña, no 15. 36600 Villagarcía de Arousa (Pontevedra)
  • Teléfono: +34 986 447 475
  • Correo electrónico de contacto: info@clusterfuncionloxistica.org

Tratamento de datos de clientes e proveedores

Con que fin tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilitas para xestionar os datos dos clientes e provedores da asociación, para manter a relación comercial, a xestión contable, administrativa e de facturación, así como as obrigas fiscais. Tamén utilizaremos os teus datos para manterte informado das novidades que consideremos do teu interese como cliente.

Tamén se previu a finalidade de publicidade e prospección comercial, para o que se solicita o consentimento expreso do interesado.

A nosa organización comprométese a tratalo con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade físicas, técnicas e organizativas adecuadas para protexer os seus datos persoais.

O tratamento estará limitado polo tempo indispensable para o cumprimento da súa finalidade, e en todo caso pola duración da relación cliente-provedor.

Se decide cancelar os seus datos persoais, poderán ser conservados nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lei para o cumprimento das obrigas tributarias e contables, e serán eliminados unha vez transcorridos os ditos prazos legais ou os que resulten de aplicación.

Cal é a lexitimación do tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento das nosas obrigas legais do responsable.

A comunicación de ofertas e promocións que poidan ser do seu interese baséase no consentimento expreso que se solicita.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos persoais non serán cedidos a ningunha entidade, salvo aqueles que sexan necesarios para os organismos públicos por obriga legal.

Tratamento de datos de contacto

Con que fin tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilitas para xestionar as túas consultas, principalmente a través do formulario web.

Tamén podemos tratar os teus datos para enviar publicidade ou anuncio de eventos de interese.

A nosa organización comprométese a tratalo con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade físicas, técnicas e organizativas adecuadas para protexer os seus datos persoais.

O tratamento estará limitado polo tempo indispensable para o cumprimento da súa finalidade, e en todo caso procederase á súa eliminación aos dous anos.

Se decide cancelar os seus datos persoais, poderán ser conservados nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lei para o cumprimento das obrigas tributarias e contables, e serán eliminados unha vez transcorridos os ditos prazos legais ou os que resulten de aplicación.

Cal é a lexitimación do tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento que debe prestarnos para poder responder ás súas preguntas e enviarlle información.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos persoais non serán cedidos a ningunha entidade, salvo aqueles que sexan necesarios para os organismos públicos por obriga legal.

 

Cales son os seus dereitos cando nos proporcionas os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación de se na nosa organización estamos tratando ou non datos persoais que lle conciernen.

Así mesmo, as persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. arriba. Para iso, deberá achegar unha fotocopia do documento nacional de identidade, pasaporte ou outro documento oficial en vigor e vixente que o identifique. No caso de que decida exercer tales dereitos, deberá facer constar na devandita comunicación os datos respecto dos que está interesado no acceso, rectificación, cancelación ou oposición.

En determinadas circunstancias, os interesados ​​poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos personales. Nuestra organización dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Los interesados también tienen derecho a solicitar la portabilidad de sus datos personales, que, cuando sean posible, se podrán comunicar directamente al nuevo responsable.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos dirigiéndose por escrito a nuestro Responsable en materia de protección de datos, mediante un correo electrónico a info@clusterfuncionloxistica.org

Los interesados pueden obtener información adicional sobre sus derechos en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.

Además, los interesados tienen derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Responsabilidades y compromisos del usuario

El usuario garantiza que es mayor de 14 años y que la información facilitada es exacta y veraz, comprometiéndose a informar a la asociación de cualquier modificación de la información que le haya sido solicitada, mediante correo electrónico a la dirección [info@clusterfuncionloxistica.org] identificándose como usuario del sitio Web y concretando aquellos datos que hayan sido modificados.

El usuario deberá mantener en secreto las claves y códigos de identificación, en su caso, e informar a la asociación en caso de pérdida, sustracción o acceso no autorizado, a la mayor brevedad posible, no responsabilizándose la asociación del uso indebido por terceros no autorizados.

En el supuesto de que, en la ejecución de los servicios, sean facilitados a la asociación datos de carácter personal de terceros, el usuario garantiza que está facultado legítimamente para facilitar dichos datos y que ha procedido a informar al interesado de la cesión de sus datos y a solicitar su consentimiento, responsabilizándose del incumplimiento de estas obligaciones.

La política de privacidad de la asociación se actualizó por última vez a fecha de 31 de marzo de 2020.