Xunta Directiva e Órganos de Goberno:

En Dirección a unha función loxística recoñecida

O Clúster da función loxística de Galicia constitúese como unha asociación empresarial sen ánimo de lucro, cuxos obxectivos son velar pola competitividade e sustentabilidade do sector loxístico na rexión. Para tal fin, en orde co establecido nos estatutos, confórmase un equipo directivo, composto por representantes de empresas socias fundadoras.

A actual Xunta Directiva, aprobada o 29 de xaneiro de 2020, está composta polos seguintes membros:

  • Presidente: Xoán Martínez Reboredo (KALEIDO LOGISTICS, S.L.)
  • Vicepresidente:
  • Secretario: Adolfo Díaz Fernández (GALLEGA DE DISTRIBUCIONES DE ALIMENTACIÓN, S.A.)
  • Vogais:
    - Sagrario Franco Malvar (AUTORIDADE PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA)
    - Francisco Javier Puga González (DELTA VIGO, S.L.)
    - Jesús Manuel Argüelles Botana (HIJOS DE RIVERA, S.A.U.)

Presidente

Xoán Martínez Reboredo

(KALEIDO LOGISTICS, S.L.)

Vicepresidente

Luís García-Reboredo Mendoza

(GARCÍA REBOREDO HNOS, S.L.)

Secretario

Tesoureiro

José Manuel Torres Reboredo

(FINANCIERA MADERERA, S.A.)

Vogais

– José Manuel Cores Tourís

(AUTORIDADE PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA)

– Francisco Javier Puga González

(DELTA VIGO, S.L.)

– Jesús Manuel Argüelles Botana

(HIJOS DE RIVERA, S.A.U.)

– Santiago Pérez-Torres Fernández

(PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S.L.)

Estatutos

Como parte do proceso de constitución do Clúster da función loxística de Galicia, e en cumprimento co Decreto 336/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia, sobre asunción de funcións e servizos pola Comunidade Autónoma de Galicia en materia de asociacións, e o Decreto 276/1997, do 25 de setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e o funcionamento dos rexistros de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, levouse a cabo a redación e rexistro dos estatutos no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estatutos

Como parte do proceso de constitución do Clúster da función loxística de Galicia, e en cumprimento co Decreto 336/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia, sobre asunción de funcións e servizos pola Comunidade Autónoma de Galicia en materia de asociacións, e o Decreto 276/1997, do 25 de setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e o funcionamento dos rexistros de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, levouse a cabo a redación e rexistro dos estatutos no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia.