ROLDA DE PRENSA: PRESENTACIÓN DA FERRAMENTA LDP

LUNS 09 NOVEMBRO    |    12.00 -13.00

LDP (Logistic Data Platform)
Presentación do sistema de información de fluxos loxísticos internacionais relacionados con Galicia

Inscrición á rolda de prensa

O/a interesado/a presta o seu consentimento para o tratamento dos seus datos de carácter persoal, de acordo coa información facilitada e as condicións expostas na Política de Protección de Datos. 

De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 ( RGPD- GDPR) e da Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais ( LOPDGDD), informamos de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado do que é responsable o Clúster da Función Loxística de Galicia. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deles presencialmente, mediante comunicación escrita dirixida á sede do Clúster situada en: Avenida da Marina, 15, 36600, Vilagarcía de Arousa, ou ben mediante correo electrónico.

Rolda de prensa – Presentación da LDP (Logistic Data Platform)