Estatutos

Marco regulatorio interno

Os estatutos do Clúster da Función Loxística de Galicia elabóranse co obxectivo de establecer as normas e regras que regularán o funcionamento desta asociación. Estes documentos conteñen disposicións sobre a estrutura do clúster, os seus obxectivos, dereitos e responsabilidades dos membros, así como os procedementos de toma de decisións, entre outros aspectos relevantes.

En cumprimento co Decreto 336/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia, sobre asunción de funcións e servizos pola Comunidade Autónoma de Galicia en materia de asociacións, e o Decreto 276/1997, do 25 de setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e o funcionamento dos rexistros de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia.