APORTACIÓNS DO CLÚSTER

LEI DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA E REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE GALICIA

CUESTIONARIO A SOCIOS
en resposta á invitación da Xunta de Galicia a ofrecer valoración e suxestións

Dende a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, remitiuse unha carta ao Clúster da Función Loxística de Galicia, informando da aprobación da toma en consideración do proxecto de Lei de Reactivación Económica de Galicia, para comezar debate parlamentario e aprobación no primeiro trimestre de 2021. Dita información acompañouse dunha solicitude de aportación de valoracións e posibles melloras ao borrador, que se facilita a continuación.

 

Tomando a palabra, o Clúster procede a compartir cos seus socios o texto íntegro e abrir un periodo de recepción de aportacións, que serán tratadas de xeito confidencial de acordo co compromiso ao respecto do Clúster. De modo que en ningún caso serán difundidas as aportacións de xeito individualizado, senon que serán empregadas a nivel interno para a elaboración dun documento único agregado que agrupe os intereses de todos os asociados. Todo o proceso está xestionado directamente pola xerencia.

 

O prazo para presentación de aportacións ao borrador se extende ata o sábado 30 de xaneiro ás 23:59 horas.

Dentro do prazo, os socios poderán presentar tantas aportacións como estimen oportunas.

ACCESO Á DOCUMENTACIÓN

BORRADOR DE PROPOSICIÓN DE LEI DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA E DE APOIO Á REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE GALICIA
ESQUEMA DA LEI (Elaboración propia)

Cuestionario

O/a interesado/a presta o seu consentimento para o tratamento dos seus datos de carácter persoal, de acordo coa información facilitada e as condicións expostas na Política de Protección de Datos. 

De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 ( RGPD- GDPR) e da Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais ( LOPDGDD), informamos de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado do que é responsable o Clúster da Función Loxística de Galicia. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deles presencialmente, mediante comunicación escrita dirixida á sede do Clúster situada en: Avenida da Marina, 15, 36600, Vilagarcía de Arousa, ou ben mediante correo electrónico.